Att vara med i forskarskolan

Att vara med i forskarskolan InSyNC innebär att du som doktorand kommer att vara en del i ett nätverk med nio andra doktorander inom nutrition och dietetik, samt deras handledare. Du kommer att vara anställd vid ett av de tre universiteten, och följer den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid din institution, men deltar regelbundet i kurser och andra aktiviteter tillsammans med dina kollegor i forskarskolan. Knutet till forskarskolan finns två referensgrupper med internationella och nationella experter, där många av representanterna kommer att delta i aktiviteter som föreläsare och diskussionspartners. De gemensamma aktiviteter som finns i forskarskolan är kurser, seminarier och symposier.

Kurser

Som doktorand läser du kurser på forskarutbildningsnivå som en del av din utbildning. En del av dessa kurser läser du gemensamt med dina nio doktorandkollegor som en del i forskarskolan. Kurserna ges av de deltagande lärosätena, med internationella och nationella experter som föreläsare. Totalt 15 hp kommer att ges, i form av följande kurser:

  • Kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Hållbar utveckling för professioner inom hälso- och sjukvården
  • Dietetikens didaktik
  • Digitalisering och innovation inom dietistprofessionen

Seminarier

Forskarskolan kommer att ha tre gemensamma digitala seminarier varje år. Där diskuteras artiklar, metoder för datainsamling och analys och andra ämnen som forskarskolans doktorander ser som värdefulla i sin utbildning till färdiga forskare. Vid seminarierna kan också externa föreläsare bjudas in. Forskarskolans doktorander kommer att ha stort inflytande över hur seminarierna utformas avseende både form och innehåll. 

Symposier

Minst två fysiska symposier kommer att äga rum under forskarskolan. Internationellt ledande forskare kommer att bjudas in som gästtalare vid symposierna, och stort utrymme kommer att ges åt forskarskolans doktorander att presentera och diskutera sina forskningsprojekt. En första fysisk träff är planerad till slutet av september 2023, då forskarskolans doktorander och handledare för första gången kommer att träffas och presentera sig för varandra. 

Senast uppdaterad: 2023-03-16