Samverkan

Forskare och lärare på Institutionen för kostvetenskap samverkar med det omgivande samhället på många olika sätt.

Samverkan med olika aktörer i samhället

Vid Institutionen för kostvetenskap är samverkan med det omgivande samhället av stor betydelse för både utbildning och forskning. Strategin är, liksom vid Uppsala universitet, att samverkan ska vara integrerad i utbildning och forskning. Vidare att det ska vara ett ömsesidigt kunskapsutbyte som främjar kvalitetsutvecklingen av forskning och utbildning, liksom dessa områdens framsteg ska komma samhället till nytta. En betydande del av institutionens samverkan sker med de två yrkesföreningarna Dietisternas Riksförbund och Kost & Näring och dess representanter. Alla handledare som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen vid dietistprogrammet respektive kostvetarprogrammet har också en betydande roll i en ömsesidig dialog för utveckling av kvalitet och relevans i utbildningarna.  Vidare utgör alla externa organisationer och företag som medverkar med förslag på uppsatsämnen också en viktig del av samverkan.

Lärare och forskare vid institutionen är efterfrågade som experter och föreläsare i många olika sammanhang och av olika organisationer och företag. I dessa möten väcks ofta frågor som genererar nya forskningsfrågor eller önskningar om gemensamma projekt och utbildningsmoment. Vi ser gärna en breddad och fördjupad samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i både Dietistprogrammet  och Kostvetarprogrammet. Under perioden ska studenterna dels få ta del av den aktuella verksamheten samt under handledning genomföra olika arbetsuppgifter. För att praktikperioden ska vara möjlig behövs handledare och arbetsplatser inom relevanta yrkesområden.

Läs mer om ta emot en kostvetarstudent på praktik

Examensarbeten

Det är vanligt att våra studenter skriver examensarbeten i samverkan med externa aktörer, exempelvis företag, organisationer och kliniska verksamheter. Du kan söka bland våra uppsatser publicerade tidigare terminer i DiVA.

Har du en uppsatsidé som skulle passa för ett examensarbete hos oss? Hör av gärna av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Pernilla Sandvik, examensarbete kostvetarstudenter

Elin Lövestam, examensarbete dietiststudenter

Paulina Nowicka, examensarbete på magister- och masternivå 

Professionsorganisationer

Vi samverkar kontinuerligt med för utbildningen relevanta professionsorganisationer. För dietistprogrammet gäller det särskilt Dietisternas riksförbund och för kostvetarstudenterna Kost och näring. Våra studenter har ofta plats som studentrepresentanter i dessa organisationer och våra lärare och forskare deltar ofta som experter i olika arbetsgrupper.

Myndigheter, regioner och kommuner

Vi samverkar ofta med olika myndigheter, regioner och kommuner både i undervisning och forskning.

Våra forskare anlitas ofta som experter och deltar i referensgrupper och liknande, exempelvis i Socialstyrelsens arbete. Vi har även forskningssamarbeten med exempelvis Livsmedelsverket och även på studentnivå händer det att examensarbeten skrivs i samarbete med olika myndigheter. 

Vi anlitas ofta som föreläsare vid fortbildningar inom regioner och kommuner. Vidare samverkar vi med regioner genom olika forskningsprojekt och yrkesverksamma professionsdoktorander som går sin forskarutbildning i vår regi.

Senast uppdaterad: 2023-01-17