Mat- och måltidsverksamheter på sjukhus

Världshälsoorganisationen, svensk lag och styrande dokument och riktlinjer säger att hälso- och sjukvård, där nutritionsvård ingår, ska vara av hög kvalitet, patientsäker, integrerad, person-centrerad och hållbar. Mat och måltider till inneliggande patienter på sjukhus är en del av nutritionsvården och omfattas därmed av dessa komplexa krav, vilket tydliggörs i Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för sjukhusmåltider. Det förekommer en rad olika symtom, sjukdomar och tillstånd som behandlas inom hälso- och sjukvården där mat och måltider många gånger är en effektiv understödjande del till den medicinska behandlingen, ibland den enskilt viktigaste behandlingen. Samtidigt har mat och måltider på sjukhus länge kritiserats ifråga om exempelvis näringsinnehåll och smaklighet samt brist på anpassning till olika patienter och patientgruppers behov. Vidare har kritiken berört både vårdens organisation och kompetens kring nutritionsvård och maten som serveras liksom måltidssituationen. Kritiken har medfört att det både i Sverige och internationellt pågår många former av förbättringsarbeten. Dock saknas i mycket stor utsträckning kunskap om vilken slags förbättringsarbeten som görs, hur de görs och vad de betyder för respektive verksamhet. Framför allt saknas forskning inom området, inte minst i relation till svenska förhållanden. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är därför ökad insikt i mat- och måltidsverksamheter på sjukhus och kunskap om dess styrning och organisation med fokus på kvalitet och förbättringsarbete samt implementering.

Emma Wilandh

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
emma.wilandh[AT-sign]ikv.uu.se
Telephone:
+4618-471 2315
Last modified: 2023-01-17