Institutionens historia

1892 bildades försöksläroverket Uppsala enskilda läroverk på initiativ av professorerna J. A. Lundell och Adolf Noreen. 1895 erhöll dess skolköksseminarium en fristående ställning under namnet Fackskolan för huslig ekonomi.
Då Fackskolan år 1961 förstatligades fick den namnet Seminariet för huslig utbildning och många förändringar har skett sedan dess.

 • Utbildningen till lanthushållslärare upphörde 1972.
 • Seminariet för huslig utbildning blev en institution inom Uppsala universitet med namnet Institutionen för utbildning av barnavårdslärare, ekonomiförståndare, hushållslärare och textillärare (BEHT) vid högskolereformen 1977. Institutionens föreståndare benämns prefekt i stället för som tidigare rektor.
 • Ekonomiföreståndarlinjen omvandlades 1978 till linjen för kost- och näringsekonomi med två grenar, en administrativ och en terapeutisk gren.
 • Ytterligare en reform av linjen gjordes 1988 då utbildningen fick namnet linjen för kostekonomi och kostterapi med en administrativ och en terapeutisk gren.
 • Barnavårdslärarlinjen överfördes till Institutionen för lärarutbildningar 1 juli 1986.
 • Det nya namnet Institutionen för hushållsvetenskap infördes läsåret 1987/88.
 • Den praktisk-pedagogiska utbildningen av hushållslärare och textillärare och därmed även de lärare som undervisade i ämnena metodik och pedagogik överfördes  till Institutionen för lärarutbildningar den 1 juli 1988.  Ämnesutbildningen låg dock kvar vid Institutionen för hushållsvetenskap
 • En ny grundskollärarlinje inrättades 1988 inom vilken ämnena barnkunskap, hemkunskap och textilslöjd utgör ämneskombinationer. Inom den nya ämneslärarutbildningen föreslogs att ämnena barnkunskap, kostkunskap, konsumentkunskap och bostads/miljökunskap samt textilkunskap skulle bli kombinerade med ett annat ämne. Barnavårdslärarlinjen har upphört medan ”hushålls”- och ”textillärarlinjen” fanns kvar.
 • En av institutionens tre avdelningar, avdelningen för kost,  flyttar under våren 1989 till nya lokaler i Wallenberglaboratoriet. Byggnaderna vid Trädgårdsgatan och Slottsgränd byggdes om för att inrymma avdelningen för administration, ekonomi och boende samt avdelningen för textil. Textilavdelningen hade haft lokaler på Drottninggatan 4 mellan åren 1976 – 1994.
 • 1990 kommer 49:e och sista tryckta upplagan av Hemmets kokbok ut. De sista hushållslärarna tar examen.
 • 1991 blir Hushållsvetenskap ett forskarutbildningsämne vid Samhällsvetenskaplig fakultet.
 • De första doktoranderna antas 1992 och den första disputationen äger rum genom Lisbeth Johansson och avhandlingen Eating Quality of Rainbow Trout.
 • 1995 är det 100-års jubileum och Drottning Silvia deltar i firandet.
 • 2001 installeras institutionens första lärostolsprofessor, Christina Fjellström.
 • Textilvetenskapen lämnar institutionen 2007-07-01 och införlivas i Konstvetenskapliga institutionen.
 • Institutionen byter namn till Institutionen för kostvetenskap 2008.
 • Institutionen lämnar lokalerna på Trädgårdsgatan under våren och sommaren 2008. Textilt hantverk flyttar till lokaler i Engelska Parken och Kostavdelningen flyttar till BMC.
 • Institutionen tar inte emot uppdrag avseende textilt hantverk from 2009-09-01