Finansiering till forskningsprojektet SensAlg

2022-12-07

Projektet SensAlg- en sensorisk kunskapsgrund för ökad konsumtion av svenska makroalger har blivit tilldelat sex miljoner i forskningsmedel i Formas utlysning Smak och sensorik. Projektledare är Pernilla Sandvik vid institutionen för kostvetenskap på Uppsala universitet. 

Med SensAlg vill vi främja konsumtionen av svenskodlad tång, detta genom att undersöka möjligheter och utmaningar vad gäller dess sensoriska egenskaper, det vill säga utseende, lukt, smak och textur. Tång är en hälsosam och klimatsmart råvara med stora möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv; dels konkurrerar den inte om åkermark, dels kan den odlas utan gödsel, bekämpningsmedel eller bevattning. Smaken av tång, havets grönsaker, kan dock vara ny för många, varför kunskap om hur den på bästa sätt kan anpassas och optimeras är av största vikt. I SensAlg kommer vi för första gången att utvärdera barns och ungdomars acceptans för, och attityder till, livsmedel tillverkade av tång.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Axfoundation, Nordic Seafarm, FiskIdag och VegMe. 

Närmast kommer en doktorandtjänst inom projektet utlysas hos oss på institutionen för kostvetenskap på Uppsala universitet. För mer information, kontaka projektledare Pernilla Sandvik

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29